Over het project

Wat is het doel van het project?

De partners willen op diverse locaties in de stad geluid meten, waarbij ook bewoners in staat worden gesteld zelf te meten. Hiermee wordt ook geëxperimenteerd met een nieuwe vorm van samenwerking tussen de verschillende partijen (bewoners, ondernemers, de gemeente, etc.) in de regio en hopen dat het kan bijdragen aan een oplossing voor het probleem rondom geluidsoverlast.

Welke partijen zijn betrokken bij het project?

Voor Amsterdam Sounds werkt Waag samen met verschillende partijen: de Gemeente Amsterdam, Ombudsman Metropool Amsterdam, Sensing Clues en Sensemakers Amsterdam.

Waarom doet Waag mee aan dit project?

Waag heeft veel ervaring met het betrekken van burgers bij het in kaart brengen van de leefomgeving, middels het Smart Citizen Lab. Waag heeft verscheidene projecten ondersteund in het betrekken van burgers bij maatschappelijke problematiek, waaronder ook projecten met sensortechnologie. Daarnaast is een focus van Waag om technologie en de rol van technologie in de maatschappij inzichtelijk te maken, en om meer mensen te betrekken bij keuzes rondom technologie (i.e. democratiseren van technologie).

Wat is een smart citizen?

Met ‘smart citizen’ wordt een burger bedoeld die technologie gebruikt als middel om de wereld om zich heen te begrijpen. Dit kan bijvoorbeeld door de installatie van een sensor die geluid meet. Technologie is vaak een gesloten ‘zwarte doos’. We nodigen smart citizens uit om te doorgronden hoe de technologie werkt, en hoe deze technologie burgers kan ondersteunen in het oplossen van ingewikkelde sociale problemen.

Waarom worden burgers bij het project betrokken?

Burgers worden betrokken om hen meer inzicht in de situatie te geven, om grotere maatschappelijke betrokkenheid te creëren rondom geluidsoverlast en gezamenlijk nieuwe kennis op te doen. Daarnaast stellen we de vragen van inwoners centraal in het doen van de metingen. Die hebben immers dagelijks te maken met de geluidssituatie in de buurt.

Burgers brengen geluidniveaus in kaart. En dan?

De resultaten van de geluidmetingen op een locatie worden besproken met de projectpartners. Hoe beoordelen zij de gemeten geluidniveaus? Welke geluidsbronnen spelen hierbij een rol? Kan een relatie worden gelegd met de in de buurt ervaren hinder? Zijn er ideeën over de aanpak daarvan? De aard van dit gesprek hangt van veel factoren af, die tijdens het project duidelijk zullen worden. Het doel is om de informatiepositie van de burger in het gesprek te versterken.

Waar zullen de metingen plaatsvinden?

De eerste pilotlocatie is de Leidsebuurt. Deze locatie is zorgvuldig gekozen in overleg met de Ombudsman en de Gemeente Amsterdam, voortkomend uit de klachten van bewoners. Binnen de Leidsebuurt hebben we verschillende gebieden aangewezen waar we sensoren installeren, om de lokale situatie in kaart te brengen. 

In het voorjaar van 2020 vindt een tweede pilot plaats, de locatie hiervan is nog niet definitief vastgesteld.

Ik woon/onderneem buiten een pilotgebied maar wil meedoen. Kan dat?

Binnen het project is het mogelijk om deel te nemen aan de openbare bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten worden de doelen en meetstrategie toegelicht en de sensoren en datavisualisaties gepresenteerd, en meer. Deze bijeenkomsten bieden dus de mogelijkheid om veel te leren over geluidsoverlast en het meten daarvan. U kunt het contactformulier invullen als u op de hoogte wilt blijven van bijeenkomsten en de voortgang van de pilots.

Wat gebeurt er als de geluidsnormen worden overschreden?

In het project Amsterdam Sounds kijken we niet naar de geluidsnormen. De pilot is gericht op het in kaart brengen van geluidspatronen om zo een algemeen beeld van de geluidsoverlast in de buurt te krijgen.

Wat maakt het project vernieuwend?

Met Amsterdam Sounds worden verschillende geluidssoorten in kaart gebracht en wordt er over een langere periode gemeten. De technologie van de geluidsmeters zijn open source en burgers houden hun belevingen en meetgegevens bij in een logboek.